Privacy Policy


chhoonaa, gevestigd aan Sint-Janstraat 17 bus 7 te 3583 Paal, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  https:\www.chhoonaa.com

Sint-Janstraat 17 bus 7 te 3583 Paal, België +32456271364

Marc Forier is de Functionaris Gegevensbescherming van chhoonaa. Hij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

chhoonaa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

chhoonaa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid

- Biometrische gegevens

- Seksuele leven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

chhoonaa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Om goederen en diensten zo goed mogelijk te personaliseren

- chhoonaa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

chhoonaa neemt niet]op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van chhoonaa) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

chhoonaa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens  Bewaartermijn : 5 jaar   Reden : contactname en fiscale verplichtingen

Personalia                  Bewaartermijn : 5 jaar   Reden : persoonlijke afstemming van diensten                        

Adres                          Bewaartermijn : 5 jaar   Reden : contactname en fiscale verplichtingen

Medische gegevens Bewaartermijn : 5 jaar   Reden : persoonlijke afstemming van diensten                                                          

Biometrische gegevens Bewaartermijn : 5 jaar   Reden : persoonlijke afstemming van diensten                                                          

Geslacht                      Bewaartermijn : 5 jaar   Reden : persoonlijke afstemming van diensten                                                          

 

Delen van persoonsgegevens met derden

chhoonaa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

chhoonaa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. chhoonaa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door chhoonaa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

chhoonaa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

chhoonaa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]


Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verband met Google Analytics ™

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking die via deze website plaatsvindt haar basis heeft buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, dan wordt de bijbehorende Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google Ireland Limited en Google LLC. wordt hierna "Google" genoemd. Wat betreft het gebruik van Google Analytics, de gegevensverwerking in dit opzicht wordt technisch verzorgd door Jimdo. In dat verband wordt hierbij verwezen naar het privacybeleid van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) en de exploitant van deze website delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in verband met Google Analytics op deze website.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de bezoeker van de site, om de website te helpen bij het analyseren van hun gebruik van de site. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het ingekorte ip-adres) over het gebruik van de website wordt normaal gesproken verzonden naar en opgeslagen door Google.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit directe persoonlijke referentie uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de sitebezoeker binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt bij het gebruik van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Namens Jimdo en de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten aan Jimdo en de site-exploitant te leveren (Art. 6 (1) ) (f) AVG). Het legitieme belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, die mogelijk wordt gemaakt door de levering van de Jimdo-statistiekenfunctie. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.


Google LLC heeft hun conformiteit met de EU-VS gecertificeerd. Privacy Shield Framework en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookies, bijv. gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, wordt automatisch eenmaal per maand uitgevoerd.

De websitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ze kunnen ook te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van hun ip-adres en de gegevens die door cookies worden gegenereerd door deze browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

De websitebezoeker kan het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door hier te klikken. Er wordt dan een "opt-out-cookie" toegepast die het verzamelen van gegevens van sitebezoekers in de toekomst bij het bezoeken van deze website zal voorkomen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google vindt u onder de algemene voorwaarden van Google Analytics of onder het overzicht van Google Analytics.

Volgens de relevante wetgeving en de AVG hebben sitebezoekers bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens die worden verwerkt via dit gegevensverwerkingssysteem van Google Analytics. Ze hebben in het bijzonder recht op toegang, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en / of verwijdering van hun gegevens. De sitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van hun gegevens. Om deze rechten met betrekking tot de gegevensverwerking via Google Analytics op deze website uit te oefenen, kan een betrokkene (sitebezoeker) op elk moment contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected] of de eigenaar van deze website.